Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „PUCHAR 1000 GOLI”

 • 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „PUCHAR 1000 GOLI” – dalej zwanym: “Konkursem określa niniejszy Regulamin – dalej zwany: “Regulaminem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Arskom Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wioślarskiej 8, 00-411 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545622, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł, NIP 5213690178, REGON 360887636, adres e-mail: biuro@arskom.pl, nr telefonu +48 531 955 653 (dalej zwana: „Organizatorem”), działająca na zlecenie Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366), przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091546, REGON: 000866550, NIP: 5261727123 (dalej zwany: „Zlecającym”).
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Konkurs odbywa się na stronie www, należącej do Organizatora, dostępnej pod adresem puchar1000goli.pl, dalej zwanej: „Portalem”.
 5. Konkurs organizowany jest w celu promocji przez Organizatora na rzecz Zlecającego organizowanych i prowadzonych przez Zlecającego rozgrywek piłkarskich „Fortuna Pucharu Polski” w sezonie 2021/22.
 • 2. CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 września 2021 r. o godz. 10.00 i kończy w dniu 2 maja 2022 r. o godz. 23.59.
 2. W czasie trwania Konkursu na Portalu będzie dostępny wpis konkursowy z opisem Konkursu.
 • 3. OPIS KONKURSU
 1. W ramach programu „Puchar 1000 Goli”, promującego rozgrywki Fortuna Pucharu Polski w sezonie 2021/2022, w każdym spotkaniu 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski, 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski, 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski, 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski, 1/2 finału Fortuna Pucharu Polski oraz finału Fortuna Pucharu Polski zostanie wyznaczony przez Organizatora jeden zespół piłkarski, zwany „Czarnym Koniem”.
 2. „Czarny Koń” będzie wyznaczany przez Organizatora w oparciu o kursy bukmacherskie wskazane przez Zlecającego. Zespół, na którego wygraną będzie wyznaczony wyższy kurs – w momencie pojawienia się kursów na daną rundę Fortuna Pucharu Polski – będzie automatycznie wybierany „Czarnym Koniem”.
 3. Za każdego gola strzelonego przez „Czarnego Konia” Zlecający wpłaci 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) do budżetu Konkursu, przez który należy rozumieć łączną kwotę, która zostanie przeznaczona na Nagrody w Konkursie. Aktualny stan budżetu Konkursu będzie publikowany na Portalu najpóźniej 48 godzin po zakończeniu ostatniego spotkania w danej rundzie Fortuna Pucharu Polski. Środki wpłacone przez Zlecającego do budżetu Konkursu zostaną w całości przeznaczone na Nagrody dla Zwycięzców Konkursu.
 4. W każdej z rund: 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski, 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski, 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski, 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski oraz 1/2 finału Fortuna Pucharu Polski, Organizator w uzgodnieniu ze Zlecającym ma prawo wybrać mecz lub mecze, w których stawka wpłacana do budżetu Konkursu za każdego gola „Czarnego Konia” będzie zwiększona. Jej wysokość będzie ogłaszana na Portalu i/lub w mediach społecznościowych Zlecającego najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem pierwszego spotkania w danej rundzie.Spotkanie to zostanie określone „Meczem Rundy”.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej, „Mecz Rundy” będzie wybierany przez Organizatora w uzgodnieniu ze Zlecającym. Wybór „Meczu Rundy” będzie ogłaszany na Portalu i/lub w mediach społecznościowych Zlecającego najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem pierwszego spotkania w danej rundzie. W przypadku rundy 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski „Mecz Rundy” zostanie wskazany podczas konferencji prasowej na start Konkursu, która odbędzie się w dniu 21 września 2021 r.
 • 4. KOMISJA KONKURSOWA
 1. W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła Komisję składającą się z 2 przedstawicieli Organizatora i 2 przedstawicieli Zlecającego – dalej zwana: “Komisją Konkursową”.
 • 5. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikiem Konkursu mogą być kluby piłki nożnej – dalej zwane: „Uczestnikiem”, które:
 3. Pozostają zrzeszone w Polskim Związku Piłki Nożnej, a w sezonie 2021/2022 występują w rozgrywkach IV Ligii, Lidze Okręgowej, A Klasie, B Klasie lub C Klasie,
 4. zapoznały się z Regulaminem i potwierdziły zapoznanie się z jego treścią w sposób określony w § 6 ust. 1pkt 2 lit a) Regulaminu,
 5. wypełniły formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Organizatora na Portalu,
 6. zapewniły złożenie przez osoby fizyczne działające w ich imieniu oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na warunkach określonych w § Regulaminu
 7. oświadczenia w tym zakresie złożone zostaną w formularzu zgłoszeniowym przy dokonywaniu wyboru jednej z trzech kategorii projektu pod adresem www.puchar1000goli.pl.
 8. Uczestnicy Konkursu nie mogą być reprezentowani przez pracowników, członków organów Organizatora oraz Zlecającego jak również przez inne osoby uprawione do reprezentacji Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także przez osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały oraz członków ich najbliższych rodzin, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 • 6. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien wykonać następujące działania:
  • – wejść na Portal w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
  • – w formularzu zgłoszeniowym wybrać jedną z trzech kategorii projektu:
 2. projekt kibicowski (rozumiany jako przeznaczony na działalność fanów danego klubu, np. przygotowanie opraw meczowych, organizację wyjazdów na mecze wyjazdowe, stworzenie gadżetów dla kibiców, itp.),
 3. projekt infrastrukturalny (rozumiany jako przeznaczony na rzecz rozwoju klubowej infrastruktury, np. remontu boisk, szatni, zakup sprzętu treningowego lub meczowego itp.),
 4. projekt społeczno-kulturalny (rozumiany jako przeznaczony na cele związane z promocją klubu i sportu wśród lokalnej społeczności, np. organizacja wystaw związanych z historią klubu, eventów związanych z lokalnymi tradycjami czy historią klubu, również na cele promocji klubu wśród lokalnej społeczności za pomocą kreatywnych działań komunikacyjnych, itp.),
  • – przedstawić umocowanie do reprezentowania danego Uczestnika,
  • – opisać cel, na jaki przeznaczone zostaną otrzymane środki pochodzące z wygranej,
  • – dalej zwane: “Zgłoszeniem”.
 5. Komisja Konkursowa dokona oceny Zgłoszenia pod kątem zgodności z Opisem Konkursu oraz spełnienia się przesłanek umożliwiających wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Zgłoszenia, które nie zostanie uznane przez Organizatora za merytorycznie lub formalnie poprawne.Ostateczną decyzję o akceptacji Zgłoszenia podejmuje Organizator.
 7. Zaakceptowane Zgłoszenia będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 8. W wyznaczonym przez Organizatora momencie na Portalu będzie przeprowadzone głosowanie na najlepsze Zgłoszenia, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy internauci.
 9. Z jednego adresu IP można będzie oddać po jednym głosie w każdej z trzech kategorii dziennie. System teleinformatyczny Organizatora będzie uniemożliwiał internautom oddawanie większej liczby głosów.
 10. Po trzy projekty z każdej kategorii (łącznie 9), które w momencie wyznaczonego przez Organizatora zakończenia głosowania zbiorą największą łączną liczbę głosów, awansują do finału Konkursu.
 11. Dziewięciu finalistów Konkursu (po trzech w każdej kategorii) otrzyma od Organizatora podwójne zaproszenia VIP na finał Fortuna Pucharu Polski 2021/22 (dalej: „Finał”), a także nocleg z wyżywieniem w mieście, w którym odbędzie się Finał, w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym (o ile realizacja tych świadczeń będzie dozwolona zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, w tym w szczególności dotyczącymi stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego).
 • 7. NAGRODY
 1. Nagrody w Konkursie zapewnia Zlecający.
 2. Nagrodami w Konkursie są: 1/3 środków zgromadzonych w budżecie konkursu oraz podwójne zaproszenia VIP na Finał wraz z noclegiem z wyżywieniem w mieście, w którym będzie odbywał się Finał.
 3. Zwycięzcy przysługiwać będzie również nagroda dodatkowa w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości zaproszenia VIP oraz noclegu z wyżywieniem. Dodatkowa Nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę przez Organizatora będącego płatnikiem, należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – za osobę będącą wskazaną imiennie na zaproszeniu. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
 4. W dniu Finału Komisja Konkursowa wyłoni spośród trzech finalistów w każdej kategorii jednego zwycięzcę, na bazie oceny merytorycznej Zgłoszenia (dalej: „Zwycięzca”)..
 5. Każdy z trzech Zwycięzców (po jednym z każdej kategorii) otrzyma równe Nagrody, stanowiące 1/3 środków zgromadzonych w budżecie Konkursu.
 6. Nagrody zostaną przekazane na zweryfikowany rachunek bankowy Zwycięzcy w ciągu 21 dni od daty Finału.
 7. W wypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę numeru rachunku bankowego lub wskazanie nieprawidłowego rachunku, środki pieniężne nie zostaną wypłacone.
 • 8. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykorzystania środków i realizacji zwycięskiego projektu przez Zwycięzcę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do domagania się zwrotu przekazanych środków od Zwycięzcy, w przypadku, gdy w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania nagrody Zwycięzca nie rozpocznie prac nad realizacją zwycięskiego projektu, co będzie w stanie w transparentny i wiarygodny sposób udokumentować przedstawiając np. poniesione i zaplanowane koszty, aktualny stan prac, umowy z podwykonawcami lub pracownikami dedykowanymi do realizacji danego projektu, etc.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w swoich mediach społecznościowych, materiałach prasowych, na stronie internetowej wszelkich materiałów i informacji przekazanych przez Uczestników w ramach Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania praw na rzecz Zlecającego
 • 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”),w celu realizacji i w zakresie wynikającym z uzasadnionych interesów Organizatora, za które to interesy uznaje się organizację Konkursu za pośrednictwem Portalu znajdującego się pod adresem www.puchar1000goli.pl oraz w celu promowania konkursu w szczególności przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, wydanie nagrody w imieniu Zlecającego, w celu rozpatrzenia ewentualnych zgłoszonych reklamacji co do sposobu przeprowadzenia Konkursu i w celu obrony przed roszczeniami. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym poprzez publikację materiałów i informacji Konkursowych, publikację wyników Konkursu w ogólnodostępnych mediach społecznościowych, na profilu i na stronie internetowej Organizatora oraz  podmiotów powiązanych z Organizatorem.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Osoba przekazująca dane w sprawach związanych z jego danymi osobowymi może skontaktować się z Organizatorem:
  • – listownie, na adres: Arskom Group sp. z o.o. sp. k., ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa.
  • – mailowo, na adres: biuro@arskom.pl.
 4. Osobie, która podała swoje dane osobowe przysługuje prawo do wglądu do tych danych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania i żądania usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do udziału w Konkursie, a w przypadku uzyskania nagrody przewidzianej w Konkursie warunkiem otrzymania tejże nagrody. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody.
 6. Osobie uprawnionej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (mieszczącego się pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.
 7. W celu skorzystania z praw o których mowa w ust. 4 powyżej należy skontaktować się z Organizatorem w sposób wskazany w ust. 3 powyżej.
 8. Przewiduje się powierzenie przetwarzania danych osobowych Zlecającemu w celu niezbędnym do realizacji przyznania nagród. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zlecającego jako Podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO.
 9. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, w ramach współpracy z Organizatorem, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, dostawcy usług rachunkowych, pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji, podmioty świadczące usługi prawne, inni profesjonalni doradcy, dalej organy wymiaru sprawiedliwości i organy administracji publicznej, którym dane przekazywane są na zasadach przewidzianych przepisami  Organizator zobowiązuje te podmioty do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu do czasu przekazania Nagrody, oraz przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, jeśli zostanie zgłoszona lub przez okres możliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. RODO lub z zakresu rachunkowości i podatków) będą zobowiązywać Organizatora do dłuższego przetwarzania tych danych.
 • 10. REKLAMACJE
 1. Reklamacje dot. Konkursu można zgłaszać mailowo na adres biuro@arskom.pl w terminie 7 dni od daty ogłoszenia poszczególnych wyników.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
 3. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni mailowo o sposobie jej rozstrzygnięcia w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem pod adresem: e-mail biuro@arskom.pl.
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest wyłącznie Organizator. Zlecający nie ponosi odpowiedzialności za organizację, przebieg i przeprowadzenie Konkursu, w tym w stosunku do jakichkolwiek jego Uczestników lub Zwycięzców, a także jakichkolwiek osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
Puchar 1000 goli